Akademiet for den 3. alder

Du er her: Hjem > Foreningen - Kontakt > Vedtægter
menulink

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
AKADEMIET FOR DEN 3. ALDER
 
§ 1
Foreningens navn er Akademiet for Den 3. Alder.
Foreningens hjemsted er København.
 
§ 2
Akademiet har til formål at give medlemmerne mulighed for at danne studiegrupper, hvor man ved aktiv deltagelse kan fordybe sig i et emne og hjælpe og inspirere hinanden til at få øget indsigt i emnet. Desuden kan samarbejdet foregå ved foredrag og diskussion, gennem temamøder og seminarer, samt ved ekskursioner.
 
§ 3
Akademiet ledes af en bestyrelse på fem til syv medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Ingen kan genvælges mere end tre gange.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og fordeler opgaverne. Alle hverv er ulønnede.
Bestyrelsen kan indgå sædvanlige forretningsmæssige aftaler vedrørende sekretariatsforhold.
Akademiet tegnes af formanden eller af to andre medlemmer af bestyrelsen
Akademiets regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Forslag fra medlemmer
8. Eventuelt
 
Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
 
§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer forlanger det.
En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som nævnt i § 4, stk. 2.
 
§ 6
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel, senest to måneder efter den første, og uanset de mødendes antal.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. september 1987 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 6. oktober 1990, den 28. september 1994, den 29. september 1999, den 27. september 2000, den 19. september 2007 og senest den 23. januar 2013
 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Kjeld Kragelund
Login