Akademiet for den 3. alder

Du er her: Hjem > Foreningen - Kontakt > Privatlivspolitik
menulink

Privatlivspolitik

 Akademiet for den 3. Alder (A3A) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Akademiet for den 3. Alder er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kjeld Kragelund

Adresse: c/o Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 13, 2990 Nivå

CVR: 2989 4582

Telefonnr.: 2124 2326

Mail: a3alder@gmail.com

Hjemmeside: http://a3a-akademiet.dk

 

Behandling af personoplysninger

A3A indsamler og behandler almindelige personoplysninger i form af
registrerings- og kontaktoplysninger som navn, alder, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine almindelige personoplysninger i forbindelse med disse formål:

 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af foreningens arrangementer
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål ud fra særligt følgende lovlige grunde:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktivitet
 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger - også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, og det kan til enhver tid trækkes tilbage ved at give os besked om det.

Vi indsamler ikke personoplysninger på børn og unge.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller offentlige instanser.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Rettigheder

Borgerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende sig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage over behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen herunder blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

 25.05.2018

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Kjeld Kragelund
Login